Znojemská Beseda je příspěvkovou organizací Města Znojma, která v oblasti kulturní a  společenské, zabezpečuje místní kulturní a společenské akce, z nichž nejvýznamnější jsou Znojemské historické vinobraní, Pivní slavnosti Znojemské kulturní léto, Znojemský advent a další.

Znojemská Beseda zároveň provozuje Městské divadlo Znojmo a provádí výpůjční službu divadelních kostýmů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a vzdělávání a podporuje jejich činnost. Zajišťuje vydávání a distribuci Znojemských listů.

V oblasti turistického ruchu poskytuje Znojemská Beseda informační služby obyvatelům města a turistům, zajišťuje propagaci Města Znojma, poskytuje průvodcovskou činnost a zprostředkovatelské služby. V rámci této činnosti provozuje Turistická informační centra na Obrokové ulici 10 a na Jižní přístupové cestě. Dále provozuje prohlídky města a hradebního opevnění, radniční věž, Expozici pivovarnictví a Znojemské podzemí.

 

Výroční zprávy Znojemské Besedy


 

Historie

Beseda Znojemská je historický pojem, který vznikl roku 1870 a je spojen se jménem českého buditele a notáře Jana Vlka. Byl to první český spolek  ve městě Znojmě a jeho posláním bylo vytvořit protiváhu německému živlu, podporovat českou řeč a českou kulturu. Byl kolébkou národního uvědomění na jihozápadní moravské hranici. Od svého založení byla Beseda střediskem, z něhož se později odlučovaly jednotlivé složky, mezi nimiž byl v roce 1882 také například Sokol.

Stanovy Besedy Znojemské z roku 1870 ukazují, jaké široké poslání měla. Citace.: "Účelem besedy této jest vzdělávání se čtením knih a časopisů, zábava předčítáním, deklamováním hudbou, tancem, dovolenými hrami, hraním divadelních kusů, jakož i uspořádáním společných výletů na venek a do jiných míst a účastněním se na veřejných slavnostech, dále povznášeti a rozšiřovati vědomosti obchodnické, průmyslové a hospodářské, rokovati o záležitostech týkajících se obchodu, průmyslu a hospodářství, přednášky o těchto záležitostech členy i hostmi konané a podávati dle usnesení návrhy neb petice ohledně těchto záležitostí na místa příslušná."
Beseda Znojemská jako jediná národní instituce na Znojemsku podporovala vznik dalších spolků a korporací; v prvé řadě peněžního ústavu, pak školské Matice a podobně. Od prvé chvíle svého vzniku Beseda Znojemská organizovala divadlo, pořádala koncerty, zábavy a každoročně uváděla několik divadelních premiér.

Na tuto bohatou historickou tradici navazuje dnešní Znojemská Beseda jako kulturní a společenská organizace, jejímž posláním je uspokojovat zájmy a potřeby obyvatel v oblasti kulturního a společenského života, vzdělávání a v dalších oblastech.

Znojemská Beseda vznikla na základě dohody statutárních zástupců Okresního úřadu ve Znojmě a Města Znojma, a to sloučením dvou kulturních organizací - Městské osvětové besedy a Okresního kulturního střediska ve Znojmě. Stala se příspěvkovou organizací, která hospodaří s vlastním i svěřeným majetkem a s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem, kterým se stalo Město Znojmo.
Cílem Znojemské Besedy je zachovat všechny významné a hodnotné kulturní a společenské akce ve městě. Významné postavení však mají i místní  spolky sdružení a kroužky. Znojemská Beseda poskytuje svůj potenciál hlavně k tomu, aby se kulturní život ve městě udržel na vysoké úrovni, a aby s ním byli obyvatelé spokojeni. 

 


 

Logo

 


 

 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Níže najdete otázky a odpovědi v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Dotaz adresovaný dne 9. 2. 2019 na Znojemskou Besedu:

Dotaz adresovaný dne 21. 9. 2019 na Znojemskou Besedu:

Dotaz adresovaný dne 17. 9. 2019 na Znojemskou Besedu:

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720