Organizace prohlídek

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), kterou se prokáže při zahájení prohlídky. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu.

Vstupenka slouží také k bezplatnému vstupu na Radniční věž, jejíž návštěva není součástí prohlídkové trasy s průvodcem. Bezplatný vstup na Radniční věž je možný maximálně tři dny po realizaci prohlídky.

Prohlídka objektů je možná pouze s průvodcem, výklad v jiných jazycích je možný pomocí audioguide, který je k zapůjčení na pokladně Radniční věže, kam se po prohlídce vrací.

Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny. Pro uplatnění nároku na slevu je nutno předkládat odpovídající doklady. Lze uplatnit pouze jeden druh slevy.

Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

V případě mimořádně nepříznivého počasí mohou být prohlídky zrušeny. V takovém případě se vstupné vrací v plné výši nebo je možné přeobjednání prohlídky na jiný termín.

 

Počet osob na prohlídku

U pokladny je nutno nahlásit celkový počet osob, i neplatící osoby dle ceníku.

Prohlídka se koná pouze za doprovodu průvodce. Maximální počet je 20 osob, v případě předem objednaných ucelených skupin maximálně 30 osob.

Počet osob v jednotlivých skupinách určuje pokladní příp. průvodci s ohledem na aktuální provozní možnosti objektů a bezpečnostní hlediska.

 

Bezpečnostní upozornění

Návštěvníky prohlídkové trasy upozorňujeme na sníženou viditelnost v některých objektech, místa se sníženým stropem, nerovný povrch, schody. Objekty nejsou vybaveny zdvihacím zařízením. Schody na vyhlídku Nové věže jsou příkré a úzké. Z těchto důvodů se osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku vstup nedoporučuje. Vstup lze umožnit pouze s dostačujícím individuálním doprovodem zajišťující plynulost prohlídky po dohodě s personálem.

Upozorňujeme na možná rizika pádu malých dětí.

Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let. Za chování nezletilých osob jsou odpovědni rodiče příp. pedagogický dozor.

Osobám důvodně podezřelých z opilosti je přístup na prohlídku zakázán.

Psům a jiným domácím zvířatům není přístup do objektů prohlídky dovolen.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a zajištění plynulosti návštěvnického provozu, bude návštěvník z prohlídky vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

 

Je zakázáno

Opouštět vymezenou trasu.

Rušit hlukem ostatní návštěvníky.

Vyklánět se z okýnek, plivat, házet předměty a pokřikovat.

Jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími a jinými zařízeními ve všech objektech.

Jakékoliv znečišťování prostor objektů.

Jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekty, zejména psát nebo malovat po zdech a stěnách.

Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách navštívených objektů.

 

 

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.

 

 

 

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720