Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů návštěvníků a uživatelů internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.znojemskabeseda.cz, resp. www.vstupenkyznojmo.cz (dále též jen „Internetový obchod“). Provozovatelem Internetového obchodu a správcem Vašich osobních údajů jsme my, Znojemská Beseda, IČ: 00092720, se sídlem Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo, příspěvková organizace.

Zakládáme si na důkladné ochraně soukromí všech našich zákazníků a návštěvníků Internetového obchodu, a proto vydáváme tyto zásady ochrany osobních údajů, jejichž účelem je informovat Vás o zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné za účelem vyřízení Vašich objednávek a řádného poskytnutí prostřednictvím Internetového obchodu nabízených služeb a funkcí. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem ochrany Vašich, ale i našich oprávněných zájmů a plnění našich zákonných povinností (např. za účelem vyřízení Vašich reklamací, či jiných nároků vyplývajících z našeho vzájemného právního vztahu). Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i se všemi dalšími platnými a účinnými právními předpisy.

 

1 Vaše osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, resp. které od Vás získáme, při Vaší návštěvě Internetového obchodu a koupi zboží nabízeného v Internetovém obchodě, při vyřizování Vašich objednávek, vyřizování Vašich reklamací nebo jiných nároků, dotazů či dalších požadavků. Skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů se vždy liší v závislosti na tom, jakou službu či funkci Internetového obchodu jste využili a k jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme. Vždy však zpracováváme osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelů, pro který je zpracováváme.

 

1.1 Identifikační údaje Zpracováváme Vaše identifikační údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení. V případě, že jste právnickou osobou, podnikatelem, nebo jiným subjektem, kterému jsou tyto údaje přidělovány, zpracováváme také Vaše IČO, DIČ a obchodní firmu.

 

1.2 Kontaktní údaje Zpracováváme také Vaše kontaktní údaje, kterými jsou Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování, příp. fakturační adresa (obec, PSČ, ulice, číslo popisné).

 

1.3 Údaje o Vašich objednávkách Zpracováváme také údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejm. údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsob platby včetně čísla platebního účtu (bankovní spojení) a údaje o reklamacích.

 

2 Právní základ a účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 

Obecně

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Vaše osobní údaje v návaznosti na účel zpracování zpracováváme bez Vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné pro:

1) splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pokud jsme je přijali na Vaši žádost,

2) splnění naší právní povinnosti, která se na nás vztahuje,

3) účely našich oprávněných zájmů, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje je možné v souladu s právními předpisy zpracovávat bez Vašeho souhlasu také pokud je to nezbytné pro:

1) ochranu Vašich životně důležitých zájmů, nebo životně důležitých zájmů třetí osoby,

2) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

K určitému konkrétnímu účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, pokud nám ho k tomuto účelu udělíte. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat; odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zda zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, či s Vaším souhlasem, tak závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete.

 

2.1 Zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy

Pokud prostřednictvím Internetového obchodu učiníte objednávku nabízeného zboží a následně s námi uzavřete kupní smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení této objednávky a plnění této kupní smlouvy, jakož i pro případ jakýchkoliv dalších v budoucnu uplatněných nároků smluvních stran z této kupní smlouvy, a to bez Vašeho souhlasu. Jedná se tak o zpracování Vašich osobních údajů zejm. za účelem dokončení Vaší objednávky, komunikace s Vámi ohledně této objednávky (např. potvrzení objednávky), pro platby za zboží (v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systém, prostřednictvím kterého je provedena platba za Vámi objednané zboží sjednaná dle obchodních podmínek, a to pro účely realizace této platby), potřeby doručení zboží (v tomto případě Vaše osobní údaje můžeme předat také našim přepravním partnerům, a to pro účely sjednaného dodání zboží dle obchodních podmínek), reklamace zboží, či realizace jakýchkoliv dalších práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi.

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu; za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje (bod 1.1), kontaktní údaje (bod 1.2) a údaje o Vašich objednávkách (bod 1.3).

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, resp. vyřízení vaší objednávky, plnění kupní smlouvy a realizace práv a povinností z kupní smlouvy v budoucnosti (např. reklamace), maximálně však po dobu 5 let od získání těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem.

 

2.2 Zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro ochranu našich zájmů a plnění našich povinností

Pokud s námi uzavřete smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje také na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to bez Vašeho souhlasu. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků, řádné vedení evidence a kontrola řádného plnění našich povinností.

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu; za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje (bod 1.1), kontaktní údaje (bod 1.2) a údaje o Vašich objednávkách (bod 1.3).

Za účelem ochrany právních nároků, vnitřní evidence a kontroly řádného plnění našich povinností zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let.

V případě zahájení a vedení soudního, exekučního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a po nezbytnou dobu i po jejich ukončení, je-li možné proti rozhodnutím v těchto řízeních podat opravný prostředek, nebo je-li to nezbytné pro výkon rozhodnutí v těchto řízeních.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo podat námitku (bod 6.5).

 

2.3 Zpracování Vašich osobních údajů nezbytné k plnění našich zákonných povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme také z důvodu plnění našich zákonných povinností, které pro nás vyplývají z platných a účinných právních předpisů. Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme bez Vašeho souhlasu, a to z důvodu dodržování zejména následujících právních předpisů:

1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

3) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,

4) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu; za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje (bod 1.1), kontaktní údaje (bod 1.2) a údaje o Vašich objednávkách (bod 1.3).

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich získání; to neplatí, stanoví-li některý právní předpis delší dobu pro uchování dokumentů, které obsahují některé z Vašich osobních údajů, a které tak musí být pro splnění naší právní povinnosti uchovány.

 

2.4 Zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste adresátem zboží, které je v Internetovém obchodě objednáno

Pokud jste adresátem zboží, které je objednáno v Internetovém obchodě, jste osobou, které má být poskytnuto plnění ze smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu.

V takovém případě zpracováváme Vaše identifikační údaje (bod 1.1) a kontaktní údaje (bod 1.2).

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu nezbytného pro plnění smlouvy (bod 2.2), a to bez Vašeho souhlasu. Abychom mohli plnit naše smluvní povinnosti, je třeba zpracovávat i údaje osoby, v jejíž prospěch bylo (má být) plnění ze smlouvy poskytnuto, a to po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, resp. vyřízení objednávky, plnění kupní smlouvy a realizace práv a povinností z kupní smlouvy v budoucnosti (např. reklamace), maximálně však po dobu 5 let od získání těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem.

Vaše identifikační údaje (bod 1.1) a kontaktní údaje (bod 1.2) zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to bez Vašeho souhlasu. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků, řádné vedení evidence a kontrola řádného plnění našich povinností. Za účelem ochrany právních nároků, vnitřní evidence a kontroly řádného plnění našich povinností zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let. Proti zpracováním prováděným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo podat námitku (bod 6.5).

Vaše identifikační údaje (bod 1.1) a kontaktní údaje (bod 1.2) zpracováváme také z důvodu, že je to nezbytné k plnění našich zákonných povinností (bod 2.4). Tyto Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich získání; to neplatí, stanoví-li některý právní předpis delší dobu pro uchování dokumentů, které obsahují některé z Vašich osobních údajů, a které tak musí být pro splnění naší právní povinnosti uchovány.

 

2.5 Zpracování Vašich osobních údajů, pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo jiným prostředkem komunikace na dálku

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím emailu, telefonicky, nebo jiným prostředkem komunikace na dálku, zpracováváme Vaše osobní údaje pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pokud jsme je přijali na Vaši žádost, nebo na základě našeho oprávněného zájmu, pokud je to nezbytné k vyřízení Vašich žádostí, dotazů či jakýchkoliv jiných požadavků.

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Za tímto účelem tak zpracováváme Vaše identifikační údaje (bod 1.1) a kontaktní údaje (bod 1.2); tyto údaje v tomto případě zpracováváme v rozsahu, který jste nám při komunikaci s námi sdělili.

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje maximálně po dobu 3 měsíců.

Proti zpracováním prováděným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo podat námitku (bod 6.5).

 

2.6 Zpracování Vašich osobních údajů poté, co si v Internetovém obchodě vytvoříte uživatelský účet

Služba Internetového obchodu je nabízena prostřednictvím vytvoření uživatelského účtu. Poté, co si v Internetovém obchodě vytvoříte uživatelský účet, zpracováváme Vaše identifikační údaje (bod 1.1), kontaktní údaje (bod 1.2) a údaje o Vašich objednávkách (bod 1.3).

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy bez Vašeho souhlasu. Abychom Vám mohli zpřístupnit a poskytnout služby Internetového obchodu poskytované prostřednictvím vytvoření uživatelského účtu, je nezbytné, abychom za tímto účelem zpracovávali Vaše osobní údaje, které jsou uloženy ve Vašem uživatelském účtu, a které se poté automaticky generují při Vašich objednávkách, čímž celý proces nákupu v Internetovém obchodě usnadňují. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, kdy v Internetovém obchodě máte vytvořen uživatelský účet; uživatelský účet můžete kdykoliv smazat. Jakmile uživatelský účet smažete, přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 

2.7 Zpracování osobních údajů kontrolovaných osob z digitálních COVID certifikátů

Aplikace načte QR kód certifikátu kamerou mobilního telefonu. Aplikace zobrazuje ověřující osobě rychlý náhled na základní informace o certifikátu – základní identifikační údaje držitele certifikátu a stav platný/neplatný – a dále na vyžádání kompletní sadu informací uvedených v certifikátu. Aplikace neuchovává ani nikam neodesílá osobní ani zdravotní údaje kontrolovaných osob, pouze je dočasně zobrazuje na obrazovce mobilního telefonu. Aplikace čTečka nezpracovává osobní údaje uživatele aplikace čTečka, pouze osobní údaje kontrolovaných osob z Digitálních covid certifikátů.

 

Právo na odvolání souhlasu, Právo na přístup, Právo na opravu, Právo na výmaz, Právo na omezení zpracování jsou tedy v tomto kontextu irelevantní.

Právo podat stížnost. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ministerstva zdravotnictví ČR prostřednictvím emailové adresy  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, P. O. BOX 81, 128 01 Praha 2.

 

2.8 Cookies při návštěvě Internetového obchodu

Při návštěvě Internetového obchodu jsou rovněž používány soubory cookies. Cookies jsou drobné textové soubory, které do Vašeho zařízení ukládá internetový prohlížeč na žádost webových stránek, které si prohlížíte. Cookies jsou nezbytné k správnému fungování většiny složitějších webových stránek. Cookies se dají rovněž využít např. k monitorování návštěvnosti na webu, optimalizaci nabídky pro zákazníky a jejich oslovení v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Informace o cookies, které jsou používány při návštěvě Internetového obchodu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Cookies používáme za účelem analýzy návštěvnosti internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.znojemskabeseda.cz. O používání cookies jste informování a vyjadřujete s ním souhlas při návštěvě Interntového obchodu. Používání souborů cookies můžete kdykoliv vypnout ve svém webovém prohlížeči. O postupu, jakým je možné cookies vypnout, se informujte v nápovědě webového prohlížeče, který používáte.

 

2.9 Obchodní sdělení a newslettery

Pokud u nás zakoupíte zboží, zpracováváme Vaše kontaktní údaje (bod 1.2) také za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

Pokud si u nás zakoupíte zboží (vstupenky), jsme oprávněni Vám jako našim zákazníkům zasílat novinky ohledně aktuálně konaných akcí a jiná obchodní sdělení související s nabídkou našich služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu a právní úpravy (zejm. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění).

Se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů jste oprávněni kdykoliv vyjádřit nesouhlas. Tento nesouhlas můžete vyjádřit ve webovém rozhraní svého uživatelského účtu, případně jakýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 7 tohoto dokumentu.

 

3 Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů jsme my. Zpracování osobních údajů pro nás dále jako zpracovatel provádí společnost Perfect System, s.r.o., IČ: 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp. zn. C 84989, která je dodavatelem softwaru a služeb, které jsou nezbytné k provozování a bezproblémového fungování Internetového obchodu; zpracování je prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která je uzavřena v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

4 Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme tak, že jsou nám sděleny při objednávkách zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Vaše osobní údaje získáváme také při komunikaci s Vámi, či jakékoliv jiné situaci, kdy nám osobní údaje sdělíte a my se je rozhodneme zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

 

5 Komu Vaše osobní údaje předáváme a kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje předáváme jinému subjektu pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné ke splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo ke splnění našich zákonných povinností. Vždy důkladně zvažujeme a posuzujeme, zda je příjemce schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů.

Za těmito účely osobní údaje předáváme poskytovatelům platebních služeb, zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a příslušným orgánům veřejné moci, máme-li tuto povinnost. Provozovatelem platebního systému, prostřednictvím kterého je hrazena kupní cena za vstupenky zakoupené v Internetovém obchodě, je společností GOPAY, s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem č. p. 67, 370 01 Planá, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11030.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup rovněž naši smluvní partneři, kteří nám poskytují servisní a obdobné služby související s provozováním Internetového obchodu; jedná se zejména o společnost Perfect System, s.r.o., IČO: 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp. zn. C 84989, která pro nás zároveň na základě smlouvy o zpracování osobních údajů provádí zpracování osobních údajů (bod 3).

Osoby, kterým osobní údaje předáme, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem ani je předávat jakékoliv další osobě, nemají-li k tomu zákonný důvod.

Vaše údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

 

6 Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

6.1 Právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k těmto osobním údajům, abyste si mohli ověřit, jaké osobní údaje zpracováváme, zda je zpracováváme v souladu s uvedenými účely a po uvedenou dobu, či komu je předáváme. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a požádat o sdělení a potvrzení, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Rovněž máte právo od nás získat veškeré Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, resp. právo na přenositelnost osobních údajů.

 

6.2 Právo na opravu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo zkontrolovat, zda Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou správné a v případě, že by tomu tak nebylo, máte právo na jejich opravu.

 

6.3 Právo na výmaz osobních údajů

Rovněž máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy jsou pro jejich výmaz splněny předpoklady. Jedná se o situace, kdy zpracování Vašich osobních údajů pro účely, pro které jsme je zpracovávali, již není odůvodněné. Jedná se dále o situace, kdy jsme Vaše osobní údaje zpracovávali na základě Vašeho souhlasu, který odvoláte. Můžete také využít svého práva podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu; pokud bude námitka odůvodněná a zpracování Vašich osobních údajů pro uvedený účel již nebude nezbytné, rovněž máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje vymazali. To platí i v případě, nebude-li zpracování Vašich osobních údajů již nezbytné k plnění našich zákonných povinností. Právo na vymazání Vašich osobních údajů máte i v případě, pokud se ukáže, že Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 

6.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte také právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy popíráte přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, v případech, kdy zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, v případech, kdy již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo v případech, kdy jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jiného členského státu.

 

6.5 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti Zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokážeme, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; v opačném případě nejsme oprávněni Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 

6.6 Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Kdykoliv se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, resp. že při zpracování Vašich osobních údajů nepostupujeme v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který vykonává dozor na úseku ochrany osobních údajů.

 

7 Uplatnění Vašich práv, které máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Svoje práva, která v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte (zejm. bod 6), vůči nám můžete uplatnit jakýmkoliv vhodným způsobem.

Žádost či požadavek můžete zaslat v listinné podobě na adresu našeho sídla (Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo). Rovněž nám Vaši žádost či požadavek můžete zaslat do naší datové schránky. Kdykoliv nás také můžete navštívit na adrese našeho sídla a svoji žádost či požadavek sepsat s naším zástupcem.

V případě Vaší žádosti, či požadavku, týkajících se Vašich výše uvedených práv, Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, či požadavku, informace o přijatých opatřeních.

Veškerá Vaše žádosti či požadavky vyřizujeme bezplatně. To neplatí, jsou-li tyto žádosti či požadavky zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují; v takovém případě je můžeme vyřídit za přiměřený poplatek zahrnující administrativní náklady.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně Vašich práv či informací uvedených v tomto dokumentu nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese našeho sídla, telefonicky na č. +420 515 300 240, nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Kdykoliv se také můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Irena Fučíková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720