I.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy (dále též jen „Kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.znojemskabeseda.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též jen „Internetový obchod“).

1.2. Prodávajícím ve smyslu čl. 1.1. Obchodních podmínek je Znojemská Beseda, IČ: 00092720, se sídlem Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo, příspěvková organizace (dále též jen „Prodávající“).

1.3. Kupujícím ve smyslu čl. 1.1. Obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu dle čl. 1.1. Obchodních podmínek (dále též jen „Kupující“).

1.4. Obsahuje-li konkrétní sjednaná Kupní smlouva specifická ujednání odchylná od Obchodních podmínek, mají zvláštní ujednání v Kupní smlouvě před ujednáními Obchodních podmínek přednost.

1.5. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce; Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Webové rozhraní Internetového obchodu umožňuje pro postup směřující k uzavření Kupní smlouvy zvolit rovněž anglický nebo německý jazyk; práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou však vždy upraveny tímto českým zněním obchodních podmínek.

1.6. Spotřebitelem se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) rozumí každý člověk, kterými mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále též jen „Spotřebitel“).

1.7. Ustanoveními těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení zákona upravující minimální standard ochrany Spotřebitele; poskytuje-li některé ustanovení zákona vyšší standard ochrany Spotřebitele než tyto Obchodní podmínky, má toto ustanovení zákona před těmito Obchodními podmínkami přednost.

1.8. Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro Spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění, záruky za jakost, o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, reklamační řád a další informace pro Spotřebitele obsahují články VIII., X., XI., XII. těchto Obchodních podmínek.

1.9. Prostřednictvím Internetového obchodu Prodávající prodává elektronické vstupenky na kulturní, společenské, vzdělávací a obdobné akce (dále též jen „Vstupenky“ nebo „Zboží“). Prostřednictvím Internetového obchodu lze rovněž rezervovat vstupenky v listinné podobě, které je následně možné zakoupit (uzavřít kupní smlouvu) a vyzvednout osobně v provozovně Prodávajícího; rezervace vstupenek není uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu ve smyslu čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek, k uzavření kupní smlouvy v takové případě dochází až v provozně Prodávajícího, rozhodne-li se návštěvník Internetového obchodu rezervované vstupenky v kamenné provozovně v příslušné lhůtě zakoupit. Celý sortiment Zboží prodávaného prostřednictvím Internetového obchodu, popis jednotlivého Zboží, cena za Zboží a způsob dodání jsou uvedeny v Internetovém obchodě; je-li to ve vztahu ke konkrétnímu Zboží relevantní, v Internetovém obchodě jsou uvedeny též náklady na balení, dodání a navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

1.10. Odesláním objednávky dle čl. 4.1. těchto Obchodních podmínek Kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek není Spotřebiteli jasné, je oprávněn se obrátit před odesláním objednávky, resp. před uzavřením Kupní smlouvy, na Prodávajícího, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na Prodávajícího jsou uvedeny v čl. 12.7. těchto Obchodních podmínek.

 

II. Provozní doba Internetového obchodu

2.1. Provozní doba Internetového obchodu je 7 dní v týdnu, 24 hod. denně; to neplatí při odstávce Internetového obchodu z technických důvodů, zejm. při nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, či třetích osob; Kupující bere skutečnost, že internetový obchod nemusí být z technických důvodů dostupný, na vědomí.

2.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou újmu způsobenou nedostupností Internetového obchodu; Kupující je v případě nedostupnosti Internetového obchodu oprávněn obrátit se na Prodávajícího v jeho sídle jakýmkoliv jiným běžně dostupným způsobem.

 

III. Registrace a uživatelský účet

3.1. Za účelem koupi Vstupenek umožňuje Prodávající Kupujícím registraci v Internetovém obchodě a zřízení uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“). Registrovaný Kupující získá na základě registrace přístup do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může v Internetovém obchodě provádět jednotlivé objednávky.

3.2. Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží a služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající je oprávněn zrušit Kupujícímu jeho Uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy Kupující svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, že Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

3.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Uzavření Kupní smlouvy

4.1. Zboží si Kupující v Internetovém obchodě objedná tak, že jej „vloží“ do elektronického nákupního košíku a vyplní veškeré požadované údaje, jako je adresa, způsob platby a dodání, resp. se za účelem vygenerování údajů přihlásí do svého Uživatelského účtu, není-li již přihlášen, a svoji objednávku potvrdí a odešle (dále též jen „Objednávka“); Objednávku je možné dokončit pouze po přihlášení do Uživatelského účtu. Objednávka musí obsahovat veškeré údaje nezbytné k vyřízení Objednávky Prodávajícím. Těmito údaji jsou zejm. identifikace Kupujícího, doručovací adresa, způsob dodání, fakturační údaje, apod.); Neobsahuje-li Objednávka tyto nezbytné údaje, nenese Prodávající odpovědnost za nemožnost vyřízení Objednávky v důsledku neposkytnutí těchto údajů a informací Kupujícím; je-li v Internetovém obchodě zvolena možnost rezervace Vstupenek a osobního uzavření kupní smlouvy v provozovně Prodávajícího, nejedná se o Objednávku dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek. Zakoupit lze maximálně 6 kusů Vstupenek na jeden nákup.

4.2. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného Zboží a jeho množství požadovat po Kupujícím dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky).

4.3. Objednávka zaslaná Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícímu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku (dále též jen „Nabídka“).

4.4. Vylučuje se aplikace § 1732 odst. 2 občanského zákoníku; znázornění Zboží v Internetovém obchodě není závaznou nabídkou ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouva je uzavřena teprve způsobem uvedeným v čl. 4.6. těchto Obchodních podmínek. Dostupnost Zboží je vázána na aktuální možnosti Prodávajícího a kapacitu nabízeného Zboží, která je vždy patrná z Internetového obchodu před Objednávkou Kupujícího.

4.5. Prodávající po obdržení Objednávky neprodleně Kupujícímu potvrdí doručení Objednávky, včetně přehledu Kupujícím objednaného Zboží a potvrzení platby, a to elektronickou poštou (e-mailem) na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

4.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí Nabídky Prodávajícím ve smyslu § 1745 občanského zákoníku (dále též jen „Akceptace“); touto Akceptací je doručení potvrzení Prodávajícího dle čl. 4.5. těchto Obchodních podmínek.

4.7. Do uzavření Kupní smlouvy způsobem uvedeným v čl. 4.6. těchto Obchodních podmínek nevznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím žádné smluvní povinnosti.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) pro uskutečnění Objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

4.9. Uzavřená Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

4.10. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Poskytnou-li si strany nějaké plnění, aniž by došlo k uzavření Kupní smlouvy, jsou povinny si toto plnění bez zbytečného odkladu vrátit obdobným způsobem, kterým bylo poskytnuto.

 

V. Cena za Zboží a platební podmínky

5.1. Cena za Zboží je uvedena v seznamu Zboží nebo u konkrétního Zboží v Internetovém obchodě. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.

5.2. Není-li z okolností zřejmé něco jiného, jsou ceny Zboží uvedeny v Internetovém obchodě za jeden kus Zboží a jsou platné po dobu, kdy zůstávají zobrazeny v Internetovém obchodě.

5.3. Sjednanou cenou za Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím je vždy cena uvedená u daného Zboží v okamžik odeslání Objednávky Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu dle čl. 4.1. těchto Obchodních podmínek.

5.4. Společně s cenou za Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši, které jsou patrné z Internetového obchodu, pokud vzhledem k charakteru objednaného Zboží tyto Prodávajícímu vzniknou.

5.5. Kupující uhradí cenu za Zboží bezhotovostně online při nákupu v Internetovém obchodě, a to prostřednictvím platebního systému GoPay, provozovaného společností GOPAY, s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem č. p. 67, 370 01 Planá, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11030; není-li platba úspěšná a nedojde-li k potvrzení platby Prodávajícím způsobem uvedeným v čl. 4.5. těchto Obchodních podmínek, Kupní smlouva nebyla uzavřena. Platbu v Internetovém obchodě lze provést pouze způsobem uvedeným v tomto čl. Obchodních podmínek; jiné způsoby platby nejsou přijímány.

5.6. Závazek Kupujícího uhradit cenu za Zboží je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Kupujícího při provedení platby za Zboží prostřednictvím platebního systému uvedeného v čl. 5.5. těchto Obchodních podmínek.

 

VI. Dodání Zboží

6.1. Při uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu jsou Vstupenky ve smyslu čl. 1.9. těchto Obchodních podmínek dodávány v elektronické podobě. V elektronické poště (e-mailu) dle čl. 4.5. těchto Obchodních podmínek, kterou Prodávající potvrzuje úspěšné provedení platby a úspěšné zpracování Objednávky, je uveden odkaz na Vstupenku, resp. Vstupenky, v elektronické podobě; vstupenka se zobrazí v Uživatelském účtu v sekci „Moje rezervace“, kde je možné Vstupenku rovněž vytisknout.

6.2. Doklady ke Zboží, zejm. daňový doklad, jsou Kupujícímu zaslány spolu se Zbožím, a to elektronickou poštou (e-mailem) dle čl. 4.5. těchto Obchodních podmínek.

 

VII. Rezervace vstupenek přes Internetový obchod

7.1. Internetový obchod nabízí návštěvníkům rovněž možnost rezervace vstupenek, a to nejpozději týden před událostí, ke které se vstupenky vztahují; v tomto případě nedochází k uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek prostřednictvím Internetového obchodu. Rezervovat je možné maximálně 6 kusů vstupenek na jednu rezeravci.

7.2. Pokud návštěvník Internetového obchodu zvolí při postupu dle čl. 4.1. těchto Obchodních podmínek možnost rezervace vstupenky a jejího osobního vyzvednutí a platby v kamenné provozovně Prodávajícího, Turistickém informačním centru - Obroková 10, 669 01 Znojmo, je kupní smlouva uzavřena osobně v této kamenné provozovně, a to za předpokladu, že dojde k jejímu uzavření v době platnosti rezervace; rezervace je platná 3 dny od doručení elektronické pošty (e-mailu) o potvrzení rezervace provedené návštěvníkem Internetového obchodu. Není-li kupní smlouva v této lhůtě osobně v provozovně uzavřena, je Prodávající oprávněn ohledně daných vstupenek uzavřít kupní smlouvu s jinou osobou.

7.3. Elektronická pošta (e-mail) dle čl. 7.2. těchto Obchodních podmínek obsahuje informace o rezervovaných vstupenkách, místě, ve kterém je možné vstupenky vyzvednout, a době platnosti rezervace.

 

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem

8.1. Ustanovení čl. VIII. těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze u Kupních smluv, které s Prodávajícím jako Kupující uzavřel Spotřebitel.

8.2. Není-li dále stanoveno jinak, je Kupující oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

8.3. Odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.2. těchto Obchodních podmínek je možné zaslat Prodávajícímu na adresu provozovny a sídla Prodávajícího Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo; odstoupení je možné na této adrese rovněž učinit osobně.

8.4. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku; zejm. v případě, byla-li Vstupenka koupená Kupujícím již uplatněna před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.2. těchto Obchodních podmínek a byla na základě ní poskytnuta služba, za jejímž účelem byla Kupujícím pořízena.

8.5. Ustanovení čl. VIII. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí v případech stanovených v § 1840 občanského zákoníku.

8.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, kterým je od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží.

8.7. Při odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto Obchodních podmínek Kupující ponese náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.

 

IX. Odstoupení od Kupní smlouvy v dalších případech

9.1. Neuzavřel-li Kupující s Prodávajícím Kupní smlouvu jako Spotřebitel, není Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit; to neplatí v případech, které stanoví zákon a od kterých se nelze smluvním ujednáním stran odchýlit.

 

X. Práva Spotřebitele z vadného plnění a záruky za jakost

10.1. Ustanovení čl. X. těchto Obchodních podmínek se uplatní u Kupních smluv, které s Prodávajícím jako Kupující uzavřel Spotřebitel.

10.2. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)).

10.3. Prodávající je povinen dodat Zboží ve shodě s Kupní smlouvou a tím, jak je popsáno v Internetovém obchodě, bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení.

10.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

10.6. U zuživatelného Zboží Prodávající vyznačí dobu nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhajícího rychlé zkáze, dobu, po kterou lze Zboží použít.

10.7. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

10.8. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. 10.4. těchto Obchodních podmínek, má Kupující nároky z vadného plnění dle § 2106 odst. 1, § 2107 odst. 1 a § 2169 občanského zákoníku a za podmínek v těchto ustanovení stanovených.

10.9. Kupující je povinen vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

10.10. Kupující má za podmínek zákona práva ze záruky za jakost ve smyslu § 2165 občanského zákoníku (zákonná záruka za jakost 24 měsíců od převzetí Zboží); ustanovení § 2165 občanského zákoníku se dle § 2167 občanského zákoníku nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

10.11. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

XI. Reklamační řád

11.1. Reklamaci uplatňuje Kupující v provozovně a sídle Prodávajícího, a to buď osobně, nebo Zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Adresa sídla je Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo. Prodávající je však povinen přijmout reklamaci jak v sídle, tak v kterékoli provozovně, ve které je to s ohledem na sortiment prodávaného Zboží a poskytovaných služeb možné. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění nebo záruky za jakost si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při přepravě by mělo být Zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení opravy, dobu jejího trvání a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.2. Dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

11.3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

XII. Mimosoudní řešení sporů a další informace pro Spotřebitele

12.1. Stížnosti je Kupující oprávněn zasílat Prodávajícímu elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

12.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.4. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.6. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

12.7. Kontaktní údaje na Prodávajícího: doručovací adresa: Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo; telefon: 515 222 552; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zdánlivým, nebo neúčinným, posoudí se skutkový stav podle jiného ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jiného ustanovení zákona, které je svým smyslem a účelem neplatnému, zdánlivému, nebo neúčinnému ustanovení těchto Obchodních podmínek nejbližší.

13.2. Neplatnost, zdánlivost, nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních.

13.3. Je-li uzavřena Kupní smlouva s mezinárodním prvkem, smluvní strany sjednávají, že vztah založený Kupní smlouvou se řídí českým právem, zejm. občanským zákoníkem; kogentní ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit smluvním ujednáním stran, tím nejsou dotčena.

13.4. K rozhodování veškerých soudních sporů vzniklých z Kupní smlouvy jsou příslušné soudy České republiky; kogentní ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit smluvním ujednáním stran, tím nejsou dotčena.

13.5. V rozsahu, ve kterém není právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím upraven těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se bez ohledu na ustanovení těchto Obchodních podmínek řídí rovněž kogentními ustanoveními zákona, od kterých se nelze odchýlit smluvním ujednáním stran.

13.6. Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; Prodávající neshromažďuje žádné osobní údaje bez souhlasu Kupujícího, nejedná-li se o shromažďování osobních údajů, které toto nařízení a případně další právní předpisy umožňují i bez souhlasu.

13.7. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem.

13.8. Prostřednictvím Internetového obchodu nelze uzavřít Kupní smlouvu, u které by vznikla Prodávajícímu povinnost zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“); taková smlouva se v souladu se zákonem o registru smluv stává účinnou až zveřejněním v registru smluv dle tohoto zákona a za tímto účelem musí být uzavřena v písemné formě, nikoliv prostřednictvím Internetového obchodu.

13.9. Obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 4. 2020.

 

 

Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem

Obchodní podmínky ke stažení

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720